Polecamy

Ogłoszenie

 

Lubsza, 10 kwiecień 2015 r.
 
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURUS  OFERT
na  wybór dziennego  opiekuna  sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do  lat 3
 
Stosownie do treści art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) w sprawie wyboru dziennych opiekunów mających sprawować opiekę  nad  dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Lubsza  postepowanie jest prowadzone na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).
 
I Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Gmina Lubsza ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania
 
Lp.
Rodzaj  zadania
 Wysokość środków
1.
Sprawowanie  opieki nad dziećmi w wieku od  ukończenia 20 tygodni życia do  lat 3 przez dziennych opiekunów na  terenie Gminy Lubsza w ramach projektu „ Powrót  do  zatrudnienia”
 
9 764,86 zł
 
 
Realizacja  zadania odbywa  się na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku  do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) , uchwał:  Nr XLI/278/2013 Rady Gminy Lubsza  z dnia 21 listopada 2013r.w sprawie  ustalenia  wysokości opłat  za  pobyt    dziecka u dziennego  opiekuna oraz maksymalnej  wysokości opłaty za  wyżywienie oraz uchwały zmieniającej Nr VII/40/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r., Nr XLIII/301/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014r.  w sprawie     maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego  opiekuna oraz  zasad jego ustalania, uchwały zmieniającej Nr VII/41/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r. , a także  w ramach zawartego Porozumienia  nr  316/P/PO/2013 z dnia 10.12.2013r. pomiędzy Gminą Lubsza a  Wojewódzkim Urzędem Pracy  oraz  Aneksu Nr 316/P/PO/2013/AN2 z dnia 18 marca 2015r. w  sprawie  współpracy przy tworzeniu  instytucji Opiekuna dziennego  w ramach  Projektu systemowego pn. Powrót do zatrudnienia realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
 
 Projekt współfinansowany jest  ze środków  Unii Europejskiej w ramach  Funduszu Społecznego.
 
II. Podstawa prawna
Konkurs ogłaszany jest na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r.  o opiece nad  dziećmi w wieku do  lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 1457),
  2. Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o  wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234,poz.1536 z późn. zm.),
  3. Uchwały Nr XLI/278/2013 Rady Gminy Lubsza  z dnia 21 listopada 2013r.w sprawie  ustalenia  wysokości opłat za  pobyt    dziecka u dziennego  opiekuna oraz maksymalnej  wysokości opłaty za  wyżywienie oraz uchwały zmieniającej Nr VII/40/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r.,
  4. Uchwały Nr XLIII/301/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014r.  w sprawie     maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego  opiekuna oraz  zasad jego ustalania, uchwały zmieniającej Nr VII/41/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r.
 
III. Miejsce  realizacji zadania
Gmina Lubsza.
 IV. Termin  i warunki realizacji zadania
1)      Zadania będą realizowane  od  dnia  zawarcia  umowy z dziennym  opiekunem  maksymalnie przez okres 4 miesięcy  do dnia 31 sierpnia  2015r.  na  terenie Gminy Lubsza , na rzecz dzieci  będących  jej  mieszkańcami , w  wieku  od  ukończenia 20 tygodni życia do lat 3.Realizacja zadania odbywa się na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).
2)      Dzienny opiekun przyjmując   zadania do  realizacji  zobowiązuje  się  do  jego  wykonania w  terminie  i na  zasadach określonych w  umowie oraz  niniejszym  ogłoszeniu.
3)      Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
1)  zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2)  zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci;
3)   prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających   
    rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
4)       Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi nad którymi sprawuje opiekę współpracuje
z rodzicami tych dzieci, w szczególności przez:
1)      korzystanie z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;
2)      prowadzenie konsultacji i udzielenie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
5)      Opieka sprawowana będzie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku maksymalnie  9 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców/opiekunów prawnych   (tj. uczestników projektu).
6)      W sytuacji pozostawania pod opieką dziennego opiekuna innych dzieci niż powierzone  w ramach umowy o świadczenie usług opiekuna przez dziennego opiekuna (w tym własnych dzieci dziennego opiekuna), łączna liczba dzieci pozostających pod opieką dziennego opiekuna nie może przekroczyć maksymalnej liczby dzieci określonej ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), tj. opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszy rok życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.
7)      Zadanie nie obejmuje finansowania lub współfinansowania usługi wyżywienia dla dzieci.
8)      Dzienny opiekun może korzystać z pomocy wolontariusza.
9)      Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Za  zawarcia  umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie odpowiada Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej          w  Lubszy.
10)  Dzienny opiekun zatrudniany jest przez Kierownika   Ośrodka Pomocy Społecznej    w Lubszy, działającego w imieniu Wójta Gminy Lubsza na podstawie  pisemnej umowy  o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepis dotyczący zlecenia.
11)  Wynagrodzenie dziennego  opiekuna  będzie  wypłacane na podstawie zawartej umowy z uwzględnieniem  Uchwał  Rady Gminy Lubsza  w sprawie      maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego  opiekuna oraz  zasad jego ustalania i  wynosi  w  okresie  trwania programu „ Powrót do zatrudnienia”   10,80 zł   za jedną godzinę  zegarową  świadczonej  opieki  . Wysokość miesięcznego  wynagrodzenia  dla   Opiekuna stanowić będzie iloczyn  godzin przepracowanych w danym miesiącu i stawki godzinowej (w czasie trwania projektu finansowane ze środków Unii Europejskiej). Wysokość   wynagrodzenia  za  godzinę  świadczonej opieki  nie jest  zależna  od  liczby  dzieci nad  którymi   sprawowana jest  opieka .  Termin i sposób  wypłaty wynagrodzenia  zostaną określone w umowie.
12)  Przed zawarciem umowy  wymagane jest porozumienie na płaszczyźnie  Gmina – Opiekun  – rodzic/opiekun prawny.
13)   Dzienny opiekun  musi  pozostawać w gotowości do świadczenia zastępstw za  innego  opiekuna w dni powszednie , od  poniedziałku do piątku przez  maksymalnie   9 h dziennie ,  w godzinach wskazanych w ofercie.
14)   Dzienny  opiekun współpracować będzie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Lubszy  w zakresie organizacji i sprawowania  opieki nad  dziećmi.
15)  Podstawową wyprawkę dla dziecka, w tym środki higieniczne, oraz  posiłki zapewniają rodzice. Opiekun  zapewnia  należyte   warunki spożycia  posiłków przez dziecko jak również  materiały i środki niezbędne  do  wykonania usługi opiekuńczej.
16)   Dzienny opiekun zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o  zatrudnieniu w ramach  projektu „Powrót  do  zatrudnienia”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co najmniej poprzez  umieszczenie tabliczki informacyjnej w miejscu świadczenia opieki.
17)  Dzienny opiekun, realizując zadanie, zobowiązany jest do  stosowania przepisów prawa, w szczególności do ochrony danych osobowych.
18)  Nad dziennym opiekunem sprawowany jest nadzór w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Gminy Lubsza w drodze uchwały Nr. XL/265/2013 z dnia 24.10.2013r.
19)  Wójt Gminy Lubsza prowadzi wykaz dziennych opiekunów, w którym zamieszczane jest imię i nazwisko dziennego opiekuna. Wykaz ten jest jawny i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.
 
V. Wójt Gminy  zastrzega sobie prawo do :
1. Korekty ogłoszenia.
2. Zmiany  wysokości  środków  publicznych  na realizację   zadania .
 
VI. Adresaci konkursu  oraz wymagania  wobec kandydatów
 
Do składania ofert zaprasza się osoby fizyczne, które:
1)        dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2)        nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona;
3)        wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
4)        nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
5)        posiadają warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
6)      posiadają udokumentowany staż pracy z dziećmi w wieku  do lat 3 za okres co najmniej 12 miesięcy  bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun lub  posiadają  dokument  poświadczający  odbycie :
a) 160-godzinnego  szkolenia, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 albo;
b) 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiadają kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.
7)   Posiadają aktualną Książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, ważną przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia złożenia oferty.
8)   Posiadają tytuł prawny do lokalu na terenie Gminy Lubsza, w którym będzie sprawowana opieka (np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia).
9)        Zadeklarują gotowość do świadczenia opieki w wymiarze 9 godzin dziennie, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
VII. Termin i warunki składania ofert
 
1.  Oferty należy składać wyłącznie na drukach,  zamieszczonych jako załącznik nr 1 do niniejszego  ogłoszenia .  Formularz oferty wraz  z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.p, bip.lubsza.tensoft.pl oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubszy.
     Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  4 maja 2015 r. w godzinach  
    pracy  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubszy lub korespondencyjnie   na adres :  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lubszy, ul. Szkolna 1 a, 49-313 Lubsza (o terminie złożenia oferty  decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy ).
 
Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objętą procedurą konkursową, zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
 
2.       Formularz  oferty należy sporządzić w języku polski , wypełnić maszynowo lub czytelnym  pismem ręcznym.
3.      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym  w ogłoszeniu.
4.       Koperta powinna  zawierać co najmniej: :
a)  imię i  nazwisko osoby  składającej  ofertę,
b) adres osoby  składającej  ofertę .
c)  dopisek „Oferta na realizację  świadczenia usługi  dziennego  opiekuna w ramach   
    projektu  „Powrót  do  zatrudnienia”.
5.      Przed złożeniem oferty Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy  może  udzielać stosownych wyjaśnień oraz odpowiadać na pytania oferenta dotyczące zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (tel. 77 411-87-46), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00).
 
 
VIII. Wymagana dokumentacja
 
1.      Wymagane załączniki do oferty: 
1)   prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursu;
2)      kserokopia dowodu osobistego;
3)      dokumenty lub kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata
na dziennego opiekuna zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, albo dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, za okres, co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun, w przypadku braku obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
4)      dokument lub kserokopia dokumentu wskazująca tytuł prawny oferenta do lokalu,
w którym będzie sprawowana opieka (np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia);
5)      zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne;
6)      kserokopia książeczki sanitarno-epidemiologicznej ważnej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia złożenia oferty;
7)      oświadczenie:
a)      o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad dziećmi – dotyczy lokalu, w którym będzie sprawowana opieka – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie;
b)      w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że władza rodzicielska nie została mu odebrana, nie została mu zawieszona ani ograniczona – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie;
c)      o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie;
d)     na podstawie którego dzienny opiekun stwierdza, że daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do ogłoszenia o konkursie;
e)       że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia o konkursie.
2.      Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
 
Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje, referencje i opinie o oferencie.
 Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych, załączników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.
 
 
IX. Termin ,tryb i kryteria  stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 1.      Otwarcie  ofert konkursowych   nastąpi w dniu  05 maja 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubszy przez Komisję Konkursową .
2.      Skład Komisji  Konkursowej, regulamin jej pracy określone zostanie odrębnym Zarządzeniem  Wójta. Informacja o  Komisji Konkursowej zostanie zamieszczona           w  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubszy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy.
3.      W pierwszej części konkursu oferty będą oceniane pod względem formalnym.
4.      Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą dalej rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
5.       Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone i zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania koperty, o ile była ona zamknięta.
 Zostaną również odrzucone oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne.
6.      W drugiej części konkursu oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym.
7.      Kryteria stosowane w ocenie oferty przez Komisję Konkursową oraz ich waga:
 
Kryteria
Punkty
Warunki lokalowe do realizacji zadania.
 
0-10 pkt
Kwalifikacje i doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
0-10 pkt
Rekomendacje i opinie.
 
0-5 pkt
Dysponowanie wolontariuszem, o którym mowa w art. 38 ust 2 ustawy       z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
2 pkt
Formy współpracy z rodzicami dziecka.
 
0-5 pkt
Proponowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, jego wiek                      i predyspozycje.
0-8 pkt
 8.         W celu weryfikacji spełnienia warunków u kandydata na dziennego opiekuna może być przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy.
9.        W przypadku dokonania weryfikacji warunków, dokonana weryfikacja będzie stanowić składową przy ocenie merytorycznej złożonej oferty.
10.    Po ocenie merytorycznej złożonych ofert Komisja Konkursowa przedłoży rekomendację co do wyboru ofert Wójtowi Gminy.
11.    Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona  Wójt Gminy w  drodze  Ogłoszenia wyników konkursu . Ogłoszenie o wynikach konkursu realizacji zadania  Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń w  budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy  oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu Gminy w Lubszy ).
12.  Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.
 Złożenie oferty i wybór kandydata nie jest równoznaczny z zapewnieniem zawarcia umowy o świadczenie usług opiekuńczych przez dziennego opiekuna.
 13.    Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna zostanie zawarta z opiekunem dziennym wyłącznie w przypadku przystąpienia do umowy osoby zainteresowanej powierzeniem dziecka opiekunowi.
Możliwe jest zawarcie umowy z jednym oferentem albo z więcej niż jednym oferentem, albo nie zawarcie umowy z żadnym oferentem.
14.  Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych oferentów, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest zawarcie umowy z jednym oferentem albo z więcej niż jednym oferentem, albo nie zawarcie umowy z żadnym oferentem.
15.  Ogłoszenie  przez Wójta Gmin   wyników konkursu jest podstawą do  zawarcia pisemnej umowy z oferentami, których oferta została wybrana.
 
Wójt Gminy Lubsza zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.
 
X. Informacja o zrealizowanych przez Wójta Gminy Lubsza w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:
 
W roku 2014 wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wyniosła 21 877,34 zł.
W roku 2015 wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wyniosła 7 122,60 zł.
 Formularz oferty w ogłoszeniu dostępny jest na stronie internetowej bip.lubsza.tensoft.pl
 
 
 Załączniki:
DOCXoferta zal 1..docx (20,48KB)
DOCXoswiadczenie zal 2..docx (12,38KB)
DOCXoswiadczenie zal 3..docx (12,39KB)
DOCXoswiadczenie zal 4..docx (12,45KB)
DOCXoswiadczenie zal 5..docx (12,33KB)
DOCXoswiadczenie zal 6..docx (12,56KB)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg