Polecamy

Ogłoszenie

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 19 maja 2016r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Gminy Lubsza Nr IX/2015 z dnia  21.04.2016r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Wójta Gminy Lubsza z wykonania budżetu gminy za 2015 rok:

1) przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,

2) przedstawienie sprawozdania finansowego,

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania  budżetu gminy za rok 2015,

4) zapoznanie się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

5) przedstawienie Protokołu z kontroli wykonania budżetu za 2015 rok, dokonanej przez  Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lubsza,             

6) dyskusja,

7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 1.  Absolutorium dla Wójta Gminy Lubsza :

1) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

3) dyskusja,

4) podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubsza za rok 2015.

 1. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zmiany budżetu na rok 2016,

2) wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowych kolejnych umów dzierżawy, nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania na cele rolnicze, na ogrody przydomowe, stanowiących własność gminy,

3) uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy,

4) przyjęcia zasobów pomocy społecznej w Gminie Lubsza w 2015 roku,

5) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny dokumentacji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej w Kościerzycach w gminie Lubsza na rzecz Miasta Brzeg.

 1. Sprawozdanie z działalności LZS Zryw Szydłowice w 2015 roku i plan pracy na 2016 rok.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy Lubsza

   mgr Jan Minosora

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg