Polecamy

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

WÓJT   GMINY LUBSZA
ogłasza  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego .
 
Położenie nieruchomości – lokal usytuowany w budynku nr 27 przy ul. Brzeskiej w Lubszy.
Opis nieruchomości: Budynek posadowiony jest na działce nr 453/1 o pow. 0,1373 ha, która znajduje się  przy drodze asfaltowej (ul. Brzeska) w otoczeniu gruntów zabudowanych, zabudową  mieszkalno – usługową. Możliwości inwestycyjne słabe, grunt jest już zabudowany budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym wolnostojącym. Część gruntu wykorzystywana na ogrody warzywne. Budynek mieszkalny wolnostojący, jednoklatkowy mieszczący 5 lokali mieszkalnych, podpiwniczony, murowany o 2 kondygnacjach nadziemnych. Technologia budowy tradycyjna.
Ściany murowane, stropy ceramiczne Kleina nad piwnicą, a nad parterem strop betonowy, dach płaski kryty papą, klatka schodowa żelbetowa, stolarka okienna i drzwiowa drewniana i pcv, podłogi – posadzka betonowa, tynki wewnętrzne – wapienne, tynk zewnętrzny – cem. Wapienny, obróbki blacharskie rynny i rury spustowe – z blachy ocynkowanej. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne. Stan techniczny budynku średni.
Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, działka nr 543/1 położona jest  na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczonym symbolem 7.67 MU
 
Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Brzegu nr KW NR OP1B/00026657/0
Obciążenia i zobowiązania: lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
Tryb zbycia:  nieograniczony przetarg ustny.
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny usytuowany na I piętrze budynku.
Opis lokalu mieszkalnego nr 5: usytuowany na I piętrze o powierzchni użytkowej 14,14 m2 składa się z pokoju, wnęki kuchennej, wc. Do lokalu przynależna jest piwnica nr 5 o pow. 2.08m2. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, ogrzewania brak. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00026659/4.
Sprzedaż lokalu nastąpi z jednoczesną sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 73/1000.
Cena wywoławcza : 5 800,-zł. (pięć tysięcy osiemset złotych).
Miejsce i termin przetargu: przetarg odbędzie się w dniu   10.02.2015 r. w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, II – piętro o godz. 10,00.
Warunki udziału w przetargu: w przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej . Wadium płatne jest  w pieniądzu i  należy wpłacić je  na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy Lubsza prowadzone przez BS Oława. Wadium powinno być wniesione z takim terminie aby  w dniu  05.02.2015r. zostało odnotowane na koncie Gminy Lubsza. Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne ( osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odpis CRDG) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.
Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub
- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/
- pełnomocnictwo
- nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.      
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu  w takim terminie, aby w dniu zawarcia umowy, wpłata została odnotowana na koncie Gminy Lubsza.
Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
Ogłoszenie o przetargu  ukazało się w dniu 31.12.2014r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.tensoft.pl. Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 30.12.2014r. oraz na t. o. miejscowości Lubsza.
Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek 7,00 – 14,00.
 
Lubsza, dnia 31.12.2014 r.                                                               
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg