Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie  konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późń . zm.), na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 , poz. 645 ze zmianami )  oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami  pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.) 
 

PDFzarzadzenie.pdf (749,75KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg