Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT GMINY LUBSZA
 
ogłasza:   nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy.
1.      Położenie nieruchomości: Kościerzyce
2.      Opis nieruchomości : Nieruchomości gruntowe oznaczone jako: działka nr
190/3 o pow. 0,1116 ha, działka nr 190/5 o pow. 0,1122 ha,  190/6 o pow. 0,1125 ha; ark. m. 6. Działki wpisane do księgi wieczystej nr OP1B/00023882/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Działka nr 190/3 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą. Dostęp do działki dogodny bezpośrednio z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Działka graniczy z droga powiatową z rowem, relacji Kościerzyce – Czepielowice. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji mieszkalnej. Uzbrojenie terenu : wodociąg położony wzdłuż granicy z drogą powiatową, energia elektryczna dostępna na warunkach Tauron Dystrybucja SA., kanalizacji brak.
 
Działka nr 190/5 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą. . Działka graniczy z drogą powiatową oznaczoną nr dz. 112,  o nawierzchni asfaltowej z rowem, relacji  Kościerzyce – Czepielowice. Dostęp do działki z drogi powiatowej na warunkach zarządcy drogi.     W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji mieszkalnej. Uzbrojenie terenu : wodociąg położony wzdłuż granicy z drogą powiatową oraz wzdłuż dłuższego boku działki, energia elektryczna dostępna na warunkach Tauron Dystrybucja SA, kanalizacji brak.
Utrudnienia: przez działkę przebiega przyłącze wodociągowe do działki sąsiedniej nr 189/5. Usytuowane tego przyłącza w średniej odległości 7 m od granicy z działką nr 190/6 stanowi utrudnienie w lokalizacji budynku . Na nabywcy działki ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi oraz przełożenie przyłącza wodnego za zgodą ZGK, uzyskanych we właściwym trybie.
 
Działka nr 190/6 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą. Działka graniczy z drogą powiatową oznaczoną nr dz. 112, o nawierzchni asfaltowej z rowem, relacji Kościerzyce – Czepielowice.  Dostęp do działki z drogi powiatowej na warunkach zarządcy drogi. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji mieszkalnej. Uzbrojenie terenu : wodociąg położony wzdłuż granicy z drogą powiatową , energia elektryczna dostępna na warunkach Tauron Dystrybucja SA., kanalizacji brak.
Na nabywcy działki ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi, uzyskaną we właściwym trybie.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, działka nr 190/3; 190/5; 190/6 położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 5.24. MJ.
 
Działki nr 190/3; 190/5; 190/6  nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.
Forma zbycia – sprzedaż na własność.
3.      Tryb zbycia –  pierwszy nieograniczony przetarg ustny.
4.      Cena wywoławcza:
- działka nr  190/3 o pow. 0,1116 ha:              52 000,-zł.
- działka nr 190/5 o pow. 0,1122 ha:              45 000,-zł.
- działka nr 190/6 o pow. 0,1125 ha:              52 000,-zł.
Do uzyskanych w wyniku przetargu cen nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
 
5.      Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu 16.10.2014  w
sali narad  Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16:
- godz. 10,00 - dz. nr 190/3,
- godz. 10,30 - dz. nr 190/5,
- godz. 11,00 - dz. nr 190/6.
6.      Warunki udziału w przetargu – w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr
 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy Lubsza prowadzone przez BS Oława, w takim terminie aby w dniu 10.10.2014r. było odnotowane na koncie gminy. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że
 zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia.
 Przystępujące do przetargu osoby fizyczne ( osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą odpis CRDG) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.
Przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub
- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/
- pełnomocnictwo
-nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.
cudzoziemiec
7.      Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w
poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.
Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8.      Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – osoba, która wygrała
przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu, podwyższonej o należny podatek VAT przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy odnotowana była na koncie gminy.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
 
 
Lubsza, dnia 12.09.2014r.
 
 
 
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg