Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza:  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

1.Położenie nieruchomości:  PISARZOWICE

2.Opis nieruchomości

     przedmiotem  przetargu jest:

 -   działka  nr 73/7  o pow. 0,1547 ha.  Rodzaj użytku:  R IVa, niezabudowana.

Działka nr 73/7 położona  w środkowej części wsi Pisarzowice, przy drodze krajowej nr 39. Konfiguracja  terenu płaska, kształt zbliżony do kwadratu - korzystny. Teren porośnięty trawą oraz drzewami iglastymi. Na działce znajdują się urządzenia rekreacyjne kosz do koszykówki i huśtawki. Stalowe urządzenia tych urządzeń są skorodowane w złym stanie technicznym. Na dz. znajduje się słup energetyczny oraz pozostałości ogrodzenia- słupki stalowe.  Uzbrojenie: wodociąg i kanalizacja w drodze, energia elektr. dostępna na warunkach Tauron Dystrybucja S.A. Dostęp do działki dobry z drogi asfaltowej.

Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) średnie, ze względu na sytuację planistyczną- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka  zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020862/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

3.Tryb zbycia –   nieograniczony przetarg ustny.

4.Cena wywoławcza: 95 000,-zł .

5. Z dniem 31.12.2003r. na terenie Gminy Lubsza przestał obowiązywać miejscowy plan

ogólny zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości  Pisarzowice i Garbów. W związku z tym nie można podać przeznaczenia działki 73/7 w miejscowym planie.

Dla działki nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

6.Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu  23.05.2016r. o godz.10,00 w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

7.Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr  51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława, w takim terminie aby w dniu  17.05.2016 rbyło odnotowane na koncie gminy. Z opisu wpłaty wadium powinno wynikać za kogo jest wpłacane i nr działki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że  zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia.

 Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie , że mają zgodę współmałżonka  na udział w przetargu  lub przybyć na przetarg ze współmałżonkiem.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/,

Kopie przedkładanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

8.Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu  przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy odnotowana była na koncie gminy.

Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 18.04.2016r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  , ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 18.04.2016r. oraz przesyła do sołtysa miejscowości  Pisarzowice,  w Panoramie ogłoszenie ukaże się w dniu 20.04.2016.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

                                                                                                          Wójt

                                                                                              Bogusław  Gąsiorowski

Lubsza, dnia 18.04.2016 r.

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg