Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

 

ogłasza:   nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej  własność gminy.

1.Położenie nieruchomości:  Myśliborzyce

2.Opis nieruchomości :

przedmiotem  przetargu jest działka nr 72/3 o pow. 0,0200 ha, rodzaj użytku: B, zabudowana. Budynek o funkcji mieszkalnej i gospodarczej pod jednym dachem. Obiekt parterowy z poddaszem nieużytkowym. Budynek nie jest użytkowany w złym stanie technicznym. Ściany i strop budynku są zawilgocone, nieszczelne pokrycie dachowe i stolarka. Szyby w części wybite, podłogi zniszczone, urządzenia i instalacje zdewastowane. Występują zarysowania ścian. Świadectwo energetyczne dla budynku nie było wystawiane.

Dostęp do działki dogodny z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane o charakterze mieszkalno – zagrodowym. Media w przyległej ulicy: energia elektryczna, woda z wodociągu wiejskiego, ścieki odprowadzane są do zewnętrznej instalacji kanalizacji ściekowej.

Działka  zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00004445/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

3.Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013 działka nr 72/3 położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 10.6 MZ, MJ

4.Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

5.   Forma zbycia – sprzedaż na własność.

6.Tryb zbycia –  nieograniczony przetarg ustny.

7.Cena wywoławcza: 10 500,00 zł.

8.Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu  14.04.2016r. o godz.10,00 w

sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

9.Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby

prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr

 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława, w takim terminie aby w dniu 11.04.2016r. było odnotowane na koncie gminy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że

 zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem  technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą zastrzeżeń. Nabywca nieruchomości dokona we własnym zakresie i na własny koszt okazanie granic, natomiast sprzedający tj. Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione  przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu.

 Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność

 gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności

majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.

10.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 09.03.2016r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 09.03.2016r. , w Panoramie  oraz przesyła się do sołectwa Myśliborzyce .

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 

 

Lubsza, dnia 09.03.2016 r.

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg