Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza:  drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

1.Położenie nieruchomości:  Raciszów

2.Opis nieruchomości :      przedmiotem  przetargu jest: Działka nr 19/4 niezabudowana, 

dostęp do działki  z drogi gminnej gruntowej dz. nr 159/1. Lokalizacja – poza zabudową zagrodową wsi. Teren płaski w kształcie  prostokąta (szer. dz. ok. 56 m a głębokość ok. 35, 0 m).  Uzbrojenie w przyległej drodze:  energia elektryczna dostępna na warunkach Tauron sp. z o.o., woda dostępna z wodociągu na warunkach ZGK w Śmiechowicach. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa zagrodowa i tereny upraw rolniczych.

Działka  zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020850/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

3.Tryb zbycia – drugi  nieograniczony przetarg ustny.

4.Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11.02.2016r.

5.Cena wywoławcza: 39 500,-zł plus podatek VAT według stawek

obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

6.Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym

uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013 działka nr 19/4 położona jest w pasie o szer. 3,0 m od drogi gminnej dz. nr 159/1 na terenie dróg i ulic klasy dojazdowej ozn. symb. KD, w pozostałej części na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 15.9.  MJ.

7.Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu 07.04.2016r. o godz.10,00 w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

8.Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby

prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr

 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława, w takim terminie aby w dniu 04.04.2016r. było odnotowane na koncie gminy. W dowodzie wpłaty wadium w tytule operacji należy podać imię, nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę zgłaszającego swoje uczestnictwo w przetargu oraz numer i położenie nieruchomości. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  dowód tożsamości.

 Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność

 gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności

majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych  zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego  (dot. spółek) lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo notarialnie poświadczone

-  nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

9.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet

ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. Organizator przetargu nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 29.02.2016r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 29.02.2016r. oraz na t.o.  miejscowości  Raciszów oraz prasie lokalnej..

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 

Lubsza, dnia 29.02.2016 r.

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg