Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 18 lutego 2016r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z Sesji Rady Gminy Lubsza Nr XVI/2015 z dnia 16.12.2015r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zmian budżetu na rok  2016,

2) uchylenia Uchwały Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

3) określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu  z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu,

5) zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom,

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy w komunalnym budynku użytkowym we wsi Czepielowice 109a,

7) wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy, nieruchomości zabudowanej, położonej w Błotach, stanowiącej własność gminy,

8) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,

9) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza na lata 2015-2032”,

10) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,

11) opinia w sprawie wydania opinii na temat interpretacji zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Lubsza uchwalonego uchwałą Rady Gminy Lubsza z dnia 25.02.2005r.  nr XXV/252/2005 (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dnia 11.05.2005r. nr 32 poz. 843), uchwałą Rady Gminy Lubsza z dnia 24.04.2008r. nr XIX/133/2008 (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dnia 19.06.2008r. nr 42 poz. 1525) oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza  XLII/293/2013 z dnia 30.12.2012r. (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z 2014r. poz. 153) oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XII/76/2015 z dnia 16.07.2015r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 30.07.2015 poz. 1786 dla działek: nr 677 w Czepielowicach, nr 48 w Śmiechowicach, nr 55/2 w Piastowicach, nr 157 w Rogalicach, nr 64 w Raciszowie, nr 368 w Szydłowicach.

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy w 2015 roku.
 2. Informacja o działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku i plan działań w 2016 roku.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 4. Informacja o zmianach ustawowych w zakresie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania Gminy Lubsza.
 5. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.

    Przewodniczący  Rady  Gminy Lubsza

                                                                                                                                   mgr Jan Minosora

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg