Polecamy

Informacja

Od 2016 r. w powiecie brzeskim działają 4 punkty NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (osoba UPRAWNIONA): (1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia; lub (2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny; lub (3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; lub (4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego; lub (5) która nie ukończyła 26 lat; lub (6) która ukończyła 65 lat; lub (7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Nieodpłatna pomoc prawna OBEJMUJE: (1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach; lub (2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; lub (3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym; lub (4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna NIE OBEJMUJE natomiast spraw: (1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; (2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; (3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Brak rejonizacji i zapisów (pomoc udzielana jest według kolejności zgłoszeń w danym dniu — z ważnych powodów osoba udzielająca pomocy może zmienić kolejność). Pomoc nie może być udzielana telefonicznie, a telefony obsługiwane są w trakcie dyżurów przy braku interesantów.

więcej w internecie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl

lub powiat.brzeski.opolski.sisco.info

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg