Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza:   nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

1. Położenie nieruchomości:  Czepielowice

2. Opis nieruchomości

     przedmiotem  przetargu jest:

- działka nr 659/11 o pow. 0,0684 ha, rodzaj użytku: RIVb – 0,0284 ha, ŁIII- 0,0400 ha,  niezabudowana,  dostęp do działki z drogi gminnej gruntowej przez dz. nr 659/12 stanowiącą poszerzenie drogi.   Teren płaski,  kształt wydłużony prostokąt .

Uzbrojenie terenu :    energia elektryczna dostępna na warunkach Tauron sp. z o.o., woda dostępna z wodociągu na warunkach ZGK w Śmiechowicach.

W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Grunt użytkowany rolniczo.

Działka  zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020821/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

3. Tryb zbycia –  nieograniczony przetarg ustny.

4. Cena wywoławcza: 13 500,-zł plus należny podatek VAT.

5. Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013 działka nr 659/11 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 3.21 MJ

6. Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu  11.02.2016r. o godz.10,00 w

sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

7. Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby

prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr

 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława, w takim terminie aby w dniu 05.02.2016r. było odnotowane na koncie gminy. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że

 zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia.

 Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność

 gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności

majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 05.01.2016r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 05.01.2016r. oraz na t.o.  miejscowości  Czepielowice, w Panoramie  zamieszcza się wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

Lubsza, dnia 05.01.2016 r.

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg