Polecamy

Komunikat

                                                                                                          Lubsza, 12.03.2012r.

 

KOMUNIKAT

 Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników z terenu Gminy Lubsza w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy są zobowiązani do zawiadamiania Wójta Gminy Lubsza o zawarciu z młodocianym umowy na w/w przygotowanie zawodowe.

Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. Dz. U. nr 60, póz. 278 z póżn.zm.

Powyższe dane są niezbędne między innymi do ubiegania się przez Gminę o środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych.

Dofinansowanie to przyznaje Wójt na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego, po spełnieniu warunków określonych w art. 71b ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572.

Dodatkowe informacje, oraz pomocniczo opracowane : druki zgłoszeń o zatrudnieniu młodocianego i wniosków o dofinansowanie po zakończeniu przygotowania młodocianego, można uzyskać :

- osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, pok. 11,

 tel. /fax 077 41186-30 wewn. 138

- pocztą elektroniczną (e-mail) pod adresem: lubsza@lubsza.ug.gov.pl

- na stronie internetowej Gminy Lubsza : www.lubsza.ug.gov.pl

 Wójt Gminy Lubsza       

Bogusław Gąsiorowski

Do pobrania:

DOCdruk zgloszenia o dofinansowanie.doc (23,50KB)

DOCdruk wniosku o dofinansowanie nauki zawodu.doc (27,00KB)

DOCdruk wniosku o dofinansowanie kosztow przyuczenia.doc (27,50KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg