Polecamy

Informacje

Schowek01.jpeg
 
Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego zrealizowany przez Firmę Handlowo-Usługową „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich”.
 
W okresie od  01 marca 2011r. – 31 października 2013r. Firma Handlowo-Usługowa „JAR-MAR” Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich" realizowała projekt innowacyjny testujący w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
Szczegóły dotyczące ww. projektu przedstawia poniższa Tabela.
Tabela nr 1. Informacje dotyczące projektu innowacyjnego testującego zrealizowanego przez Firmę Handlowo-Usługową
JAR-MAR Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich" .
Nr i nazwa Działania PO KL
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 
 
Beneficjent:
Firma Handlowo-Usługowa „JAR-MAR” Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich"
Tytuł projektu:
Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego.
Okres realizacji:
01 marca 2011r. – 31 października 2013r.
Produkt finalny:
W ramach niniejszego projektu wypracowany został następujący produkt finalny:
Aplikacja WIRTUALNA FIRMA wraz z instrukcją obsługi (działająca dzięki platformie LMS).
-      Dzięki wirtualnej firmie uczniowie będą handlować z innymi wirtualnymi firmami, przestrzegając komercyjnych procedur biznesowych, gdyż będą musieli poznać zasady biznesu. Zdobędą również doświadczenie dzięki podejmowaniu rzeczywistych decyzji.
-      Do obszarów należących do wirtualnych firm będą należeć działy: sprzedaży, kadr, zakupów, księgowości, produkcji.
-      Dzięki parametrom technicznym zakupionego serwera oraz łącza internetowego, korzystanie z aplikacji będzie możliwe zarówno na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, jak i w domu.
-      Wirtualna firma przyczynia się do wzrostu zaufania we własne możliwości. Organizacja WIRTUALNEJ FIRMY daje możliwość samodzielnego zdobywania doświadczenia w zakładaniu i prowadzeniu firmy oraz rozwijania własnych zdolności interpersonalnych i kreatywności myślenia. 
-      Z produktu finalnego mogą korzystać nie tylko uczniowie kształcący się
z ekonomii czy handlu, ale wszyscy zainteresowani poznaniem funkcjonowania firmy w rzeczywistości.
Obecnie narzędzie to jest wykorzystywane w ramach projektu systemowego Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy, realizowanego w ramach działania 9.2 PO KL, którego Beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego. Bezpośrednimi realizatorami projektu są: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Na terenie szkół biorących udział w projekcie powstanie 50 Szkolnych Ośrodków Kariery, a w ramach nich 200 wirtualnych firm, dla których przeprowadzone będą warsztaty
z wykorzystaniem specjalistycznej platformy internetowej WIRTUALNA FIRMA. Uczniowskie wirtualne firmy będą działać przez cały okres realizacji projektu.
 
Źródło: Dane własne Referatu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 Schowek01.jpeg
 

Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Edu-nawigator - aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji zrealizowany przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu.
 
W okresie od  01 listopada 2011r. – 31 grudnia 2013r. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Opolu realizował projekt innowacyjny testujący w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
Szczegóły dotyczące ww. projektu przedstawia poniższa Tabela.
 
 
Tabela nr 1. Informacje dotyczące projektu innowacyjnego testującego zrealizowanego przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Nr i nazwa Działania PO KL
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 
 
Beneficjent:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
Tytuł projektu:
Edu-nawigator - aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji.
Okres realizacji:
01 listopada 2011r. – 31 grudnia 2013r.
Produkt finalny:
W ramach niniejszego projektu wypracowany został następujący produkt finalny:
Produkt finalny: Aplikacja analityczno-prognostyczna wraz z dokumentacją merytoryczną (metodologiczną) oraz techniczną (podręcznikiem użytkowania), która zapewnia szybki i bezpośredni dostęp do aktualnych informacji o lokalnym i regionalnym rynku pracy.
Projekt miał na celu poprawę dostępności do pogłębionych i rozszerzonych informacji o aktualnych trendach, zmianach na lokalnym i regionalnym rynku pracy w województwie opolskim, poprzez przygotowanie i wdrożenie aplikacji analityczno-prognostycznej dostosowanej do zaspokajania potrzeb
i oczekiwań w powyższym obszarze.

Źródło: Dane własne Referatu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg