Polecamy

Ogłoszenie

Schowek01.jpeg
 

Lubsza, 24.03.2014r.

  
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza
 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego   na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę na dziećmi
w wieku do lat 3.
 
 
Na ogłoszony otwarty konkurs ofert przez Wójta Gminy Lubsza w dniu 25.02.2014r. na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, którego realizacja zadania odbywa się na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), uchwał: Nr XLI/278/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt    dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, Nr XLI/277/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada w sprawie     maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania oraz  w ramach zawartego Porozumienia nr 316/P/PO/2013 z dnia 10.12.2013r. pomiędzy Gminą Lubsza a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu  w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu systemowego pn. „Powrót do zatrudnienia”
 w płynęły dwie oferty złożone przez :
 
 1. Panią Karolinę Tokarczyk ,
 2. Panią Zofię Sawka .                 
 
Obie oferty obejmują   realizację zadania  w okresie   trwania projektu „Powrót do zatrudnienia” , na trenie Gminy Lubsza i na rzecz dzieci będących jej mieszkańcami. Oferenci są uczestnikiem   projektu „ Powrót do zatrudnienia”.
 W ocenie Komisji Konkursowej  zarówno  Pani Karolina Tokarczyk  jak i Pani Zofia Sawka posiadają   możliwości  prawne, organizacyjne jak i merytoryczne do powierzenia przez Gminę realizacji zadania objętego konkursem.
Obie oferty  spełniają   warunki konkursu  i gwarantują wysoką jakość wykonania zadania.
 
 
Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna zostanie zawarta
z opiekunem dziennym wyłącznie w przypadku przystąpienia do umowy osoby zainteresowanej powierzeniem dziecka opiekunowi.
Możliwe jest zawarcie umowy z jednym oferentem albo z dwoma oferentami , albo nie zawarcie umowy z żadnym oferentem.
 
Wynagrodzenie dziennego opiekuna będzie wypłacane na podstawie zawartej umowy, z uwzględnieniem Uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania i wynosi  w okresie trwania projektu  „Powrót do zatrudnienia”   10,80 zł   za jedną godzinę świadczonej opieki, maksymalnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2015r.
 
 
Ogłoszenie o wyborze oferenta zamieszcza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy oraz na stronie internetowej, bip.lubsza.tensoft.pl   .
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg