Polecamy

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, 05.03.2014r. 

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza 

w sprawie  wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2014.

 

       Na  ogłoszony otwarty konkurs ofert  z  dnia 06.02.2014r., na realizację  zadanie publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza   w okresie od 17.03.2014r. do 15.12.2014 r.  została  złożona oferta Gminnego  Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Lubszy. pt. „ Football to fajna gra”, która spełnia kryterium określone w art. 4 ust.1 pkt.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.).Wysokość przyznanych środków na realizację  zadania  nastąpi na zasadzie  finansowania kosztów realizacji zadania, w formie pisemnej umowy  zawartej  pomiędzy Gminą a oferentem do kwoty  56 000,00zł.W ocenie Komisji Zrzeszenie posiada możliwości  zarówno prawne, organizacyjne jak i merytoryczne do powierzenia przez Gminę realizacji zadania objętego ofertą.Ogłoszenie  o  wyborze  oferenta  zamieszcza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy oraz na stronie internetowej, bip.lubsza.tensoft.pl

Wójt Gminy Lubsza 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg