Polecamy

Ogłoszenie

 
WÓJT GMINY LUBSZA
 
ogłasza:   nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy.
1.      Położenie nieruchomości: Mąkoszyce
2.      Opis nieruchomości
     przedmiotem przetargu jest:
 -   działka nr 252/14 o pow. 0,0026 ha. Rodzaj użytku: ŁIV. i działka nr 252/15 o pow. 0,9800 ha. Rodzaj użytku: R III a - 0,6400 ha, R IV b – 0,3400 ha, niezabudowane. Działka nr 252/15 położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej, działka nr 252/14 nie posiada dostępu do drogi. Sprzedaż działki nr 252/14 nastąpi łącznie z działką 252/15. W sąsiedztwie znajdują się tereny upraw polowych . Poziom kultury rolnej dobry. Konfiguracja terenu płaska, kształt regularny, wydłużony prostokąt.
 Uzbrojenie terenu – brak.
Działki zapisane w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020810/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość   obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31.08.2015r. nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.
Forma zbycia – sprzedaż na własność.
3.      Tryb zbycia –   nieograniczony przetarg ustny.
4.      Cena wywoławcza: 26 500,00 zł. (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych).
5.      W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza działki nr 252/14 i nr 252/15 w Mąkoszycach położone są na terenie gruntów upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy.
6.      Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.2014 r. o godz.11,00 w
sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.
7.      Warunki udziału w przetargu – w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby
prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić na konto nr
 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy Lubsza prowadzone przez BS Oława, w takim terminie aby w dniu 23.01.2014r. było odnotowane na koncie gminy.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że
 zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia.
 Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność
 gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności
majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub
- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/
- pełnomocnictwo
-nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.
8.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.
Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9.      Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – osoba, która wygrała przetarg jest
zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty umowy oraz opłaty wieczystoksięgowe ponosi strona nabywająca.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.          
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 20.12.2013r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.tensoft.pl. Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 20.12.2013r. oraz przesyła do sołtysa. miejscowości Mąkoszyce. Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Panoramie Powiatu.
Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek 7,00 – 14,00.
 
                                                                                                    Wójt
                                                                                  Bogusław Gąsiorowski
                                                                                                         
Lubsza, dnia 20.12.2013 r.
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg