Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie   informacji o    wynikach    konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 zm. Dz.U. z 2011r. Nr 112,poz.654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz.1244,Nr 208,poz.1241,Nr 149,poz.887,Nr 232,poz.1378), na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

 ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) , w związku z § 1 ust.1 pkt. 8 Uchwały Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów   prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.), jak również   Zarządzenia Wójta Gminy WG.0050-143.2013 z dnia 11.10.2013r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu    „Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” 

Do pobrania:

PDFzarzadzenie.pdf (770,80KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg