Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT   GMINY LUBSZA
ogłasza czwarte rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego .
Położenie nieruchomości – lokal usytuowany w budynku nr 53 przy ul. Opolskiej w Pisarzowicach.
Opis nieruchomości: Budynek posadowiony jest na działce nr 134, która znajduje się  przy drodze asfaltowej (ul. Opolska) w otoczeniu gruntów zabudowanych mieszkalno – gospodarczych. Możliwości inwestycyjne słabe, grunt jest już zabudowany budynkiem mieszkalnym, murowanym budynkiem gospodarczym oraz tymczasowymi drewnianymi budynkami gospodarczymi. Przed budynkiem urządzone są ogrody owocowo-warzywne.    Budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy, mieszczący 10 lokali mieszkalnych. Wzniesiony ok. roku 1920 w technologii tradycyjnej o konstrukcji mieszanej w zabudowie wolnostojącej. Budynek jest podpiwniczony, piętrowy z poddaszem częściowo mieszkalnym, dach drewniany o ustroju więźby dachowej płatwiowo – kleszczowym kryty dachówką. Budynek posiada instalację wodnokanalizacyjną oraz elektryczną. Stan techniczny budynku słaby, wymieniono dach. W częściach wspólnych budynku dach, mury zewnętrzne, klatka schodowa, strych, korytarze na poszczególnych kondygnacjach i wc na I piętrze i poddaszu. Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków nr iden. 617/1299. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Z dniem 31.12.2003r. na terenie Gminy Lubsza przestał obowiązywać miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pisarzowice i Garbów. W związku z powyższym nie można podać przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie. Dla działki nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Brzegu nr KW NR OP1B/00046866/4
Obciążenia i zobowiązania: lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
Tryb zbycia: rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym.
Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 21.11.2012r.
Drugi przetarg przeprowadzony został w dniu 15.01.2013r.
Pierwsze rokowania przeprowadzono w dniu 05.04.2013r.
Drugie rokowania przeprowadzono w dniu 22.05.2013r.
Trzecie rokowania przeprowadzono w dniu 24.09.2013r.
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny usytuowany na I piętrze budynku.
Opis lokalu mieszkalnego nr 5: usytuowany na I piętrze składa się z pokoju i kuchni, wc wspólne na piętrze. Brak przedpokoju- układ funkcjonalny pogorszony. Okna drewniane, nie były wymieniane, podłogi drewniane. Lokal nie jest użytkowany. Ogrzewanie piecowe. Powierzchna: 49,10 m2. Wysokość pomieszczeń prawidłowa. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 10,60 m2. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna.
Sprzedaż lokalu nastąpi z jednoczesną sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 0,071.
Cena wywoławcza : 42 000,-zł. (czterdzieści dwa  tysiące  złotych).
Warunki udziału w rokowaniach:
w rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   
- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu10.12.2013r. była odnotowana na koncie gminy.
- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania – Lokal mieszkalny Pisarzowice”  do dnia 10.12.2013r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.
Warunki dodatkowe rokowań:
- przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,
- sposobem zapłaty (jednorazowo przed umową, raty),
- zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia z innymi niż podane wyżej warunkami nie będą przyjmowane.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań.
- zgłoszenie należy podpisać.   
Do zgłoszenia należy dołączyć:
- kopię dowodu wpłaty zaliczki,
- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,
-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ 
- pełnomocnictwo.
Istnieje możliwość rozłożenia wylicytowanej w rokowaniach ceny, na spłaty ratalne: pierwsza wpłata w wysokości 50% wylicytowanej ceny płatna przed umową przenoszącą własność nieruchomości, pozostała do zapłaty cena może zostać rozłożona na dwie równe raty roczne. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej  stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Niespłacona należność wraz z oprocentowaniem podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
Miejsce i termin rokowań: rokowania odbędą się w dniu 16.12.2013r. w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, II – piętro o godz. 9,30.
Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej.
Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostaje zaliczona na poczet
 ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona
niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań
wynikiem negatywnym.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Osoba, która wygra rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w rokowaniach w takim terminie, aby w dniu zawarcia umowy, wpłata została odnotowana na koncie Gminy Lubsza.
Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.
Ogłoszenie o rokowaniach ukazało się w dniu 05.11.2013r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.tensoft.pl. Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 05.11.2013r. oraz na t. o. miejscowości Pisarzowice.
Szczegółowych informacji o rokowaniach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek 7,00 – 14,00.
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg