Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT GMINY LUBSZA
 
ogłasza   rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.
Położenie nieruchomości: Dobrzyń
Opis nieruchomości :    przedmiotem rokowań jest:
 -   działka  nr 192/4 o pow. 0,2614 ha.  Rodzaj użytku:  RV – 0,0791ha, RVI – 0,1823 ha. Działka  niezabudowana, dostęp do działki poprzez działkę nr 193/8 stanowiącą własność Gminy Lubsza na podstawie ustanowionej służebności gruntowej. W sąsiedztwie znajdują się tereny upraw polowych oraz boisko sportowe. Konfiguracja  terenu płaska, kształt regularny prostokąt .
 Uzbrojenie terenu – brak.
Działka  zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020872/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.
Forma zbycia – sprzedaż na własność.
Tryb zbycia – rokowania po drugim  nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 25.07.2013r.
Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 18.09.2013r.
Cena wywoławcza : 7 500,-zł. (siedem tysięcy pięćset złotych).
Warunki udziału w rokowaniach:
w rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   
- wpłacą zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu 10.12.2013r. była odnotowana na koncie gminy.
- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania – Dobrzyń” do dnia 10.12.2013r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.
Warunki dodatkowe rokowań:
- przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,
- sposobem zapłaty,
- zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia z innymi niż podane wyżej warunkami nie będą przyjmowane.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań.
- zgłoszenie należy podpisać.   
Do zgłoszenia należy dołączyć:
- kopię dowodu wpłaty zaliczki,
- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,
-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ 
- pełnomocnictwo.
Miejsce i termin rokowań: rokowania odbędą się w dniu 16.12.2013r. w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, II – piętro o godz. 11,45.
Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej.
Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostaje zaliczona na poczet
 ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona
niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań
wynikiem negatywnym.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Osoba, która wygra rokowania jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w rokowaniach w takim terminie, aby w dniu zawarcia umowy, wpłata została odnotowana na koncie Gminy Lubsza.
Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.
Ogłoszenie o rokowaniach ukazało się w dniu 05.11.2013r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.tensoft.pl. Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 05.11.2013r. oraz na t. o. miejscowości Dobrzyń.
 
Szczegółowych informacji o rokowaniach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek 7,00 – 14,00.
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg