Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536, zmiana DZ.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209,poz. 1244, Nr 208, poz. 1241, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378), na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 , poz. 645)  oraz w oparciu o Uchwałę Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.) 

Do pobrania:

DOCZarzadzenie WG konultacje.doc (34,50KB)

DOCProgram wspolpracy z org. pozarzad. na 2014r - projekt.doc (86,00KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg