Polecamy

Ogłoszenie

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 22.08.2013r. o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy z następującym porządkiem:
1.     Otwarcie obrad.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Zatwierdzenie protokołu z Sesji z dnia 20.06.2013r.
4.      Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
5.     Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
6.     Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
7.   Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji
8.     Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
1) zmiany budżetu na rok 2013,
2) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego,
3) nadania nazw ulic we wsi Michałowice,
4) wyborów uzupełniających sołtysa wsi w Sołectwie Pisarzowice,
5) zmiany uchwały nr XIV/87/2013 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z opłaty targowej,
6) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsza,
7) wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych na cele nierolne, stanowiących własność gminy,
8) wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych na cele rolnicze, na ogrody przydomowe, stanowiących własność gminy,
9) zmieniająca uchwałę Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza,
10) gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
9.  Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 ze szczególnym uwzględnieniem wyników nauczania w gminnych placówkach oświatowych oraz stan przygotowań placówek do roku szkolnego 2013/2014.
10.  Informacja nt. działalności Banku Żywności w Namysłowie.
11.  Informacja dot. przedsiębiorczości przedstawiona przez Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej oraz Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szklak.
12.  Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania Radnych.
13.  Zakończenie obrad.
 
                                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                               Rady Gminy Lubsza
                                                                                                                  mgr Janina Wcisło
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg