Polecamy

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, 06.08.2013r.
 
 
 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego   na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza.
 
 Na ogłoszony otwarty konkurs ofert  z dnia 09.07.2013r., na realizację  zadanie publicznego  w okresie od 14.08.2013r. do 14.10.2013r. pt. „Letnie przygody dzieci i młodzieży z piłką nożną” ,  została złożona oferta Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Lubszy, która spełnia kryterium określone w art. 4 ust.1 pkt.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.).
Wysokość przyznanych środków na realizację zadania  nastąpi na zasadzie  finansowania kosztów realizacji zadania, w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą a oferentem do kwoty 12 000,00zł.
W ocenie Komisji Zrzeszenie posiada możliwości zarówno prawne, organizacyjne jak i merytoryczne do powierzenia przez Gminę realizacji zadania objętego ofertą.
Ogłoszenie o wyborze oferenta zamieszcza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy oraz na stronie internetowej, bip.lubsza.tensoft.pl .
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg