Polecamy

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lubsza

z dnia  10.07.2013r.

 Działając na podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010, nr 234 , poz. 1536 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/181/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 28.11.2012r.  w sprawie Programu Współpracy Gminy  Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2013,

Wójt Gminy Lubsza   informuje  o  możliwości  zgłaszania    przez organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienionych  w art. 3 ust. 3  w/w ustawy swoich kandydatów  do  pracy w Komisji Konkursowej  opiniującej oferty  złożone  w  trakcie otwartego konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w  roku 2013.  

Na  podstawie art. 15 ust. 2d  i  art. 15ust. 2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 2010r. Nr 234. 1536)  Wójt Gminy Lubsza  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust3 w/w ustawy  do  zgłaszania kandydatów w  pracy  Komisji  Konkursowej  w   terminie  do 24.07.2013r.

Osoby  reprezentujące  w/w  organizacje  wybierane  będą   spośród  zgłoszeń złożonych   przez te  organizacje  w  sposób  i  terminie  ogłoszonym  przez  Wójta, w  którym  określone  będą   funkcje poszczególnych  członków , jak  również regulamin pracy  Komisji Konkursowej .

Wybór   nie  wymaga  uzasadnienia.  Praca  w  komisji   jest  społeczna.

W  komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych  organizacji , które  biorą udział  w  konkursie.

Skład  Komisji  Konkursowej i  regulamin  jej  pracy  publikowany  jest :

1) w   Biuletynie  Informacji Publicznej

 2) na  stronie  internetowej  Urzędu Gminy

 3) na tablicy  ogłoszeń w  budynku Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Lubsza

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg