Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT   GMINY LUBSZA
ogłasza  rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej garażem wraz ze sprzedażą udziałów w prawie własności nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową.
 
Położenie nieruchomości – Bąkowice, Gmina Świerczów.
Opis nieruchomości:
 Działka zabudowana garażem, oznaczona nr  257/14 , ark. m. 1, rodzaj użytku: B,  położona przy drodze wewnętrznej (dz. nr 255/11 i 257/3) – dojazd średnio korzystny, w sąsiedztwie gruntów zabudowanych o funkcji mieszkalnej. Kształt korzystny. Grunt częściowo zabudowany, po obrysie działki, przed garażem wolny plac postojowy. Uzbrojenie: w pobliżu sieć energetyczna.
Działki nr 255/11 i nr 257/3, ark. m. 1, rodzaj użytku: dr, o łącznej pow. 0,2479 ha, stanowią współwłasność Gminy Lubsza w udziale wynoszącym 49592/10000. Pozostałe udziały zbyte przy sprzedaży działek zabudowanych garażami. Grunt stanowi dojazd do garaży w zabudowie szeregowej usytuowanych na odrębnych działkach. Teren jest utwardzony płytami betonowymi. Dojazd do nieruchomości drogą nr 365 –dobry. Sprzedaż nastąpi na współwłasność na rzecz nabywcy garażu usytuowanego na działce nr 257/14 w udziale wynoszącym 2362/10000.
Opis garażu
Działka nr 257/14 zabudowana garażem: jeden boks garażowy w zabudowie szeregowej w zespole 24-boksów garażowych. Uzbrojenie: w pobliżu sieć energetyczna.
Budynek garażu: w zabudowie szeregowej, dwurzędowej, który powstał na początku lat 90-tych XX w. jako infrastruktura towarzysząca sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony kryty stropodachem płaskim, wykonany w technologii tradycyjnej. Dach pokryty papą na lepiku, posadzka betonowa, brama garażowa drewniana w kształtownikach stalowych, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Pow. użytkowa: 15,29m2. Stan techniczny: miejscami występują zawilgocenia, stolarka drzwiowa wykazuje oznaki zużycia, tynk miejscami się kruszy.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów przyjętym uchwałą nr IX/51/2003 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10.10.2003r. oraz uchwałą IX/47/2007 z 14.09.2007 działki stanowiące drogę dojazdową oraz działka zabudowana garażem oznaczone  są jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Działki nr 255/11; nr 257/3 zapisane w księdze wieczystej nr OP1B/00049409/2 Sądu Rejonowego w Kluczborku, działki zabudowane garażami, zapisane w księdze wieczystej nr OP1U/00062751/1 Sądu Rejonowego w Kluczborku.
Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.
Forma zbycia: działki stanowiące drogę dojazdową sprzedaż na współwłasność ,
działka zabudowana garażem sprzedaż na własność.
Tryb zbycia:  rokowania po drugim ustnym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 03.12.2014r.
Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 03.03.2015r.
Cena wywoławcza :
- działka nr  257/4 o pow. 0,0036 ha wraz z garażem oraz udział  2362/10000 części we współwłasności dz. nr 255/11 i 257/3:   3 010,00,- zł. Warunki udziału w rokowaniach:
w rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które   
- wpłacą zaliczkę  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu 11.05.2015r. była odnotowana na koncie gminy.
- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania – garaż, dz. nr …. Bąkowice” do dnia 11.05.2015r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.
Warunki dodatkowe  rokowań:
- przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,
- sposobem zapłaty,
-  zapłata jednorazowa przed zawarciem umowy,
- zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia z innymi niż podane wyżej warunkami nie będą przyjmowane.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem,
- zgłoszenie należy podpisać.    
Do zgłoszenia należy dołączyć:
- kopię dowodu wpłaty zaliczki,
- nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,
-aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/ 
- pełnomocnictwo.
Miejsce i termin rokowań:
Rokowania  przeprowadzone zostaną w dniu 15.05.2015r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 /pok. sala narad II piętro/. Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej.
Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostaje zaliczona na poczet
 ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona
niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3
dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań
wynikiem negatywnym.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.
Zgłaszający, który wygra rokowania, jest zobowiązany do zapłaty ceny nieruchomości podwyższonej o należny podatek VAT przed zawarciem aktu notarialnego. 
Nabywca ponosi koszty umowy notarialnej i opłaty wieczysto – księgowe.     
 Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy oraz odwołania ogłoszonych rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o rokowaniach ukazało się w dniu 07.04.2015r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.tensoft.pl. Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 07.04.2015r. oraz w miejscowości Bąkowice.
Szczegółowych informacji o rokowaniach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek 7,00 – 14,00.
                                                                      
Lubsza, dnia 07.04.2015 r.              
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg