Polecamy

Ogłoszenie

 
ZARZĄDZENIE Nr WG.0050.49.2013
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 16.04.2013r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały
Nr 0006.33.2013 Rady Gminy Lubsza z dnia…… w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Lubsza.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę
Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.), zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
  1. Przeprowadzenie w okresie od 17.04.2013r. do 09.05.2013r. konsultacji społecznych, dotyczących projektu Uchwały Nr 0006.33.2013 Rady Gminy Lubsza
    z dnia ……… w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Lubsza.
 
  1. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Lubsza opinii, propozycji i uwag do powyższego dokumentu.
 
§ 2
 
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia, zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej: bib.lubsza.tensoft.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubszy: www.lubsza.ug.gov.pl, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Lubszy. 
§ 3
 
  1. Projekt Uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie przyjęcia statutów sołectw, dostępny będzie u sołtysa wsi, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy w godzinach urzędowania oraz na stronach internetowych: www.lubsza.ug.gov.pl, bip.lubsza.tensoft.pl.
 
  1. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie, propozycje i uwagi do projektu Uchwały pisemnie na adres , osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy w godzinach urzędowania lub u sołtysa wsi.
 
§ 4
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Wójt Gminy Lubsza
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Lubsza zaprasza mieszkańców Gminy Lubsza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu Uchwały Nr 0006.33.2013 Rady Gminy Lubsza z dnia ……. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Lubsza. Mieszkańcy Gminy Lubsza mogą zgłaszać swoje opinie, propozycje i uwagi do projektu Uchwały
w formie pisemnej na adres , osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy w godzinach urzędowania lub u sołtysa wsi.
Projekt Uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Lubsza, dostępny będzie u sołtysa wsi, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy w godzinach urzędowania oraz na stronach internetowych: www.lubsza.ug.gov.pl i bip.lubsza.tensoft.pl.
Termin przeprowadzenia konsultacji wyznacza się od dnia 17.04.2013r. do dnia 09.05.2013r.
Po tym terminie projekt uchwały zostanie przekazany do zatwierdzenia na Sesję Rady Gminy Lubsza.

 Do pobrania:

DOCuchwala dot. statutów sołectw_ponowna.doc (26,00KB)

DOCZałącznik nr 1_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 2_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 3_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 4_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 5_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 6_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 7_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 8_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 9_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 10_do ponownych konsultacji.doc (97,00KB)

DOCZałącznik nr 11_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 12_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 13_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 14_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 15_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 16_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 17_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 18_do ponownych konsultacji.doc (97,00KB)

DOCZałącznik nr 19_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 20_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

DOCZałącznik nr 21_do ponownych konsultacji.doc (96,50KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg