Polecamy

Wielkanocne tradycje

REGULAMIN

KONKURSU  WIELKANOCNEGO „Wielkanocne tradycje”

W GMINIE LUBSZA W ROKU 2013

 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy

 Schowek01.jpeg

 

Współorganizator konkursu jest ;

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

    Konkurs odbędzie się w dniu : 22 marca 2013 r. w Hali Sportowej w Lubszy

 I.Cele  konkursu:

1)Kultywowanie i popularyzacja wartościowych tradycji regionalnych i bogatej  obrzędowości  

  Świąt Wielkanocnych

2) Prezentacja bogactwa lokalnej roślinności,

3) Promocja dorobku kulturowego wsi,

4) Integracja środowisk wiejskich.

II. Zakres przedmiotowy:

Na konkurs należy wykonać :

·         palmę wielkanocną, która formą i użytym materiałem do jej wykończenia nawiązuje do tradycji własnoręcznego przygotowania palm wielkanocnych przy użyciu naturalnych materiałów.

·         Pisanki wykonane tradycyjną techniką ( malowane, skrobane, woskowane)

·         Stroik wielkanocny

·         tradycyjne  ciasto wielkanocne

III. Kategorie konkursu:

1.Konkurs rozstrzygany będzie w  kategorii :

·         stołu wielkanocnego nawiązującego do miejscowych tradycji  charakterystycznych dla danego sołectwa gminy Lubsza

·         palmy wielkanocnej nawiązującej do lokalnych miejscowych motywów charakterystycznych dla danej miejscowości, sołectwa, gminy Lubsza..

2. W konkursie  może wziąć udział :

·         Sołectwo  lub inna organizacja społeczna reprezentująca  sołectwo

·         Szkoła

·         Świetlica wiejska

IV. Zgłoszenia:

2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia  15 marca 2013 roku  do godz. 15.00

w Gminnym Ośrodku  Kultury w Lubszy. ( po dniu 15 marca 2013 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane)

3. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

V. Kryteria oceny:

Organizator powołuje co najmniej 3 osobową Komisję Konkursową, która oceniając palmy będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

1) różnorodność użytych materiałów tworzących palmy,

2) tradycyjne techniki tworzenia motywów tworzących palmy,

3) walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły),

4) nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych.

Przy ocenie stołu wielkanocnego  będą brane następujące kryteria :

1)    oryginalność prac

2)    poziom trudności wykonania

3)    pomysłowość

VI. Przebieg konkursu:

1.Palmy  i pozostałe prace należy dostarczyć wg wskazań organizatora konkursu  najpóźniej  

   na  20 minut przed rozpoczęciem konkursu tj.  o godz. 9.40 w dniu 22 marca 2013 .  do hali 

  sportowej w Lubszy.

 2. Palmom i stołom wielkanocnym zostanie nadany numer według kolejności zgłoszeń i zostaną one zaprezentowane  uczestnikom konkursu i zaproszonym gościom.

3. Ocena  prac i wręczanie nagród odbędzie się bezpośrednio

VII. Nagrody:

Dla 3 najwyżej ocenionych palm i stołów wielkanocnych  w kategoriach ; sołectwo, szkoła , świetlica organizator  i współorganizator  przewiduje nagrody rzeczowe.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Komisja konkursu jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny

i ostateczny. Przebieg prac komisji jest udokumentowany w protokole.

2. Organizator dokonuje interpretacji zapisów niniejszego regulaminu i rozstrzyga ostatecznie zgłaszane kwestie sporne.

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg