Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów Uchwał: Nr 0006.89.2012 Rady Gminy Lubsza z dnia ....... w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza; Nr 0006.90.2012 Rady Gminy Lubsza z dnia ....... w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; Nr 0006.91.2012 Rady Gminy Lubsza z dnia ....... w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsza oraz Nr 0006.92.2012 Rady Gminy Lubsza z dnia ....... w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty; na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

PDFzarzadzenie o konsultacjach w spr odbierania odpadow.pdf (79,72KB) PDFuchwaly w spr odbierania odpadow.pdf (1,65MB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg