Polecamy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że w dniu  24.08.2012r. o godz. 10.30
w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy z odbędzie się Sesja Rady Gminy Lubsza z następującym porządkiem:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji z dnia 21.06.2012r.
 4. Zatwierdzenie protokołu z Sesji z dnia 05.07.2012r
 5.  Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 6. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 7. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
1)   zmiany budżetu na rok 2012,
2)   zmiany uchwały Nr XXII/139/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 24.05.2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Czepielowicach,
3)   wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsza,
4)   rozpatrzenia skargi (P. Józefa Idczaka),
5)   rozpatrzenia skargi (P. Edwarda Flaka),
6)   rozpatrzenia ponownej skargi (P. Artura Kasperka),
7)   przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dobrzyń,
8)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dobrzyń.
 1. Podsumowanie roku szkolnego 2011-2012 ze szczególnym uwzględnieniem wyników nauczania w gminnych placówkach oświatowych oraz stan przygotowań do roku szkolnego 2012-2013.
 2. Aktualności związane z tzw. „ustawą śmieciową”.
 3. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania Radnych.
 4. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 5. Zakończenie obrad.
                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                             Rady Gminy Lubsza
                                                                                                                  mgr Janina Wcisło

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg