Polecamy

Ogłoszenie

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  26 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr II/2024 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 23 maja 2024  r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. przyjęcia „Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2023-2033”,
 2. przyjęcia listy projektów do „Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2023-2033”,
 3. zmiany budżetu na rok 2024,
 4. nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubsza,
 5. wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy, nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania na cele rolnicze i nierolnicze, stanowiących własność Gminy Lubsza na czas określony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów,
 6. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników
  i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego,
 7. zmiany uchwały Nr II/18/2024 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa pomnika  przyrody rosnącego na terenie działki o nr ewid. 540/2 obrębu Dobrzyń, w pasie drogi powiatowej nr 1168 O Dobrzyń – Leśna Woda,
 8. ustalenia zasad wynajmu, dzierżawy i użyczania pomieszczeń i obiektów sportowych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsza
 9. utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy  Lubsza, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Klubów Dziecięcych  w Lubszy oraz nadania jej statutu,
 10. zmiany Uchwały Nr V/40/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie  utworzenia Klubu Dziecięcego w Lubszy i ustalenia statutu,
 11. zmiany Uchwały Nr XXXV/318/2022 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 września 2022 r. w sprawie  utworzenia Klubu Dziecięcego w Dobrzyniu i ustalenia statutu.
 1. Informacja o planie organizacji wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Gminie Lubsza w 2024 roku
 2. Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o. w roku 2023 oraz plan działań na rok 2024.
 3. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 4.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 5. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Grzegorz Tokarczyk

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg