Polecamy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

 

O G Ł O S Z E N I E
 
            Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że w dniu  21.06.2012r. o godz. 10.30
w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy z odbędzie się Sesja Rady Gminy Lubsza z następującym porządkiem:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji z dnia 24.05.2012r.
  4.  Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
  5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
  6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
  7.  Rozpatrzenie Sprawozdania Wójta Gminy Lubsza z wykonania budżetu gminy za 2011 rok:
- przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,
- przedstawienie sprawozdania finansowego,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2011,
- zapoznanie się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- przedstawienie Protokołu z kontroli wykonania budżetu za rok 2011 dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lubsza,         
- dyskusja
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
  1.  Absolutorium dla Wójta Gminy Lubsza :
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
- dyskusja,
- podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubsza za rok 2011.
  1. Projekty uchwał pozostałych (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
1)   wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012
2)   wprowadzenia nowych wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
3)   wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy, nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do wykorzystania na cele rolnicze lub ogrody przydomowe,
4)   wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy, nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania na cele nierolnicze,
5)   zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 53 przy ul. Opolskiej w Pisarzowicach, stanowiących własność Gminy Lubsza,
6)   wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku nr 53 przy ul. Opolskiej w Pisarzowicach, stanowiącego własność Gminy Lubsza,
7)   wyrażenia zgody na współdziałanie z Zarządem Powiatu Brzeskiego w zakresie wykonania zadania Powiatu Brzeskiego, obejmującego remont chodników w m. Myśliborzyce dr. nr 1136 O i m. Czepielowice dr. nr 1157 O i 1158O.
  1. Analiza informacji o stanie dróg na terenie Gminy Lubsza.
  2. Realizacja zadań inwestycyjnych na terenie Gminy.
  3. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przez GOK w Lubszy.
  4. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania Radnych.
  5. Zapytania, wolne wnioski sołtysów i innych osób uczestniczących w sesji.
  6. Zakończenie obrad.
     Przewodniczący  Rady Gminy Lubsza
   mgr Janina Wcisło
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg