Polecamy

Ogłoszenie

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  23 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr I/2024 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 7 maja 2024  r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2024,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. przyjęcia „Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2023-2033”,
 4. przyjęcia listy projektów do „Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2023-2033”,
 5. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego budowę dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w m. Kościerzyce,
 6. zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Gminie Lubsza,
 7. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa pomnika przyrody rosnącego na terenie działki o nr ewid. 540/2 obrębu Dobrzyń, w pasie drogi powiatowej nr 1168 O Dobrzyń – Leśna Woda,
 8. wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubsza w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” z siedzibą w Gać,
 9. wyznaczenia przedstawiciela z Rady Gminy Lubsza, który wejdzie w skład rady społecznej działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej,
 10. zmiany uchwały Nr LIII/482/2024 Rady Gminy Lubsza z dnia 11 kwietnia 2024 r.  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2024,
 11. powołania doraźnej Komisji Statutowej,
 12. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubsza,
 13. powołania Komisji Samorządowej Komisji Rady Gminy Lubsza,
 14. powołania  Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubsza,
 15. powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Lubsza,
 16. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubsza,
 17. ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podroży radnym Gminy Lubsza.
 18. ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom,
 19. zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Lubsza i osoby fizycznej.

       7. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

       8.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.

      9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

      10. Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Grzegorz Tokarczyk

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg