Polecamy

​​​​​​​Ogłoszenie o  naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Lubsza zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LII/470/2024 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta, w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała Nr LII/470/2024 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubszy i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza oraz w siedzibie Urzędu.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 16 maja 2024 r. do 6 czerwca 2024r.

 Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lubszy w formie papierowej lub elektronicznej w ww. terminie (decyduje data wpływu do Urzędu):

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
    (w godzinach pracy Urzędu),
  • drogą elektroniczną na adres lubsza@lubsza.ug.gov.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

  • niepodpisane;
  • złożone w innym terminie niż wyznaczony;
  • przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia

Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubszy i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy Lubsza.

Wójt Gminy Lubsza

Do pobrania:

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.pdf (107,62KB)

PDFZałącznik nr 1.pdf (110,92KB)

DOCXFormularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.docx (20,93KB) PDFFormularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.pdf (248,20KB)

PDFZałącznik nr 2.pdf (109,36KB)

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg