Polecamy

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Lubsza  w okresie kadencji 2018 - 2024

Wybory do Rady Gminy VIII kadencji odbyły się 21 października 2018 r.

W bezpośrednich wyborach dokonano wyboru 15 radnych i wójta gminy.

W kadencji 2018-2024 odbyły się LIII sesje Rady Gminy Lubsza, podczas których rada gminy podjęła 485 uchwał w sprawach:

- budżetu gminy,

-  podatków i opłat lokalnych,

-  organizacyjnych,

-  gospodarczych,

-  społecznych,

- ochrony środowiska,

- porządkowych,

- oświaty,

-  przystąpienia do programów realizowanych w oparciu o środki Unii Europejskiej,

-  zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rada Gminy podejmując uchwały stwarza płaszczyznę działania w zakresie zaspokajania potrzeb zbiorowych mieszkańców i rozwoju gminy, a wójt je wykonuje. Problematyka omawianych zagadnień i podejmowanych uchwał w większości dotyczyła spraw finansowych i gospodarczych gminy skierowanych na rozwój gminy i rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców.

Uchwalaliśmy m.in.:

- wieloletni program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz na lata 2024 – 2028,

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubsza na lata 2019 -2022 z perspektywą na lata 2023-2026,

- Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubsza na lata 2020 – 2022 oraz na lata 2023 – 2025

- Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów,

- Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubsza na lata  2021  -  2025

- Gminny Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030,

Co roku przyjmowaliśmy Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, Program Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zdecydowanej poprawie uległa infrastruktura dróg gminnych, wyremontowano, wyposażono świetlice wiejskie i remizy strażackie.

W ramach Funduszu Sołeckiego budowane są więzi społeczne i aktywizowane środowiska lokalne, które integrują społeczność gminy oraz umacniają tożsamość kulturową przez włączanie się mieszkańców w działalność kulturalną i promocyjną gminy.

Gospodarka finansowa prowadzona przez samorząd gminy jest jawna. Na podstawie zgłaszanych wniosków wprowadzane były zmiany w budżecie gminy. Polityka finansowa gminy podlega kontroli komisji rewizyjnej, która kontroluje działalność wójta i jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w konsekwencji do udzielenia lub nieudzielenia przez radę gminy absolutorium wójtowi.

W mijającej kadencji rada gminy na wniosek Komisji Rewizyjnej corocznie udzielała absolutorium wójtowi gminy. Komisje Rady Gminy Lubsza pracowały w oparciu o plany prac uchwalone przez radę gminy na okres roku kalendarzowego. Komisja Rewizyjna oprócz sporządzania wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi, sprawdzała roczne wykonanie budżetu gminy, działalność jednostek organizacyjnych gminy, wykorzystanie dotacji, realizację dochodów własnych.  Ponadto podczas wspólnych posiedzeń komisje każdego roku omawiano propozycje stawek podatków i opłat lokalnych.

W mijającej kadencji realizowano zadania, o których najczęściej była mowa na sesjach rady gminy oraz zebraniach wiejskich.

 

Wojciech Jagiełłowicz

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg