Polecamy

Działalność Wójta Gminy Lubsza w kadencji 2018 - 2024

Inwestycje gminy i ważniejsze roboty budowlane w latach 2023-2024

Trzecia stacja uzdatniania wody, wartość inwestycji 6.000.000,00 zł, dofinansowanie 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
W ramach inwestycji wykonane został 3 nowe studnie wody pitnej pomiędzy Śmiechowicami a Nowym Światem, 2 żelbetowe zbiorniki wody pitnej w systemie Wolf razem 300m3 wody pitnej, budynek stacji uzdatniania wody wraz z filtrami, budynek zarządzania stacjami uzdatniania wody i samochody dostawcze, pogotowia technicznego – 2szt., elementy infrastruktury technicznej (ogrodzenie, plac utwardzony, itp.).

Świetlica w Mąkoszycach – stan surowy, wartość inwestycji 750.000,00 zł, realizacja w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – funduszu Przeciwdziałania COVID 19, zakup okien środki własne gminy, docieplenie budynku – wniosek o środki unijne w drugim kwartale 2024r.

Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Błotach, 50% Gmina Lubsza, wartość zadania 90.000,00 zł.

Przebudowa drogi transportu rolnego w Kościerzycach, kolejny etap 250.000,00 zł z udziałem środków Marszałka Województwa Opolskiego (wykonano 2 etapy około 500.000,00 zł).

Klub Dziecięcy w Dobrzyniu, drugi klub dla dzieci w wieku od 1 – 3 lat, dofinansowanie z Programu Maluch + 2022-2029 około 400.000,00 zł.

Budowa PSZOK w Mąkoszycach, wartość inwestycji 1.600.000,00 zł z RPO WO 2014-2020.

Budowa zaplecza socjalnego przy świetlicy w Roszkowicach, wartość około 100.000,00 zł.

Remonty dróg gminnych w 20 sołectwach gminy Lubsza, wartość zadania około 600.000,00 zł, długość 2436 mb.

W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, około 50.000,00 zł budowa placów zabaw, wiat biesiadnych, altan ogrodowych w 7 wsiach gminy Lubsza.

Zakup 4 ha gruntu oraz starej gorzelni w Mąkoszycach za 20.000,00 zł.

Inwestycje gminy i ważniejsze roboty budowlane rok 2022

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu, 4.500.000,00 zł, zrealizowane w ramach Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Programu Rządowy fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, dzięki temu zadaniu gmina osiągnęła europejski poziom dostępu mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 90% populacji ludności.

Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Błotach, 50% Gmina Lubsza, wartość zadania 90.000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej przy szkole w sołectwie Czepielowice, wartość zadania 60.000,00 zł, udział gminy 50%.

Przebudowa drogi transportu rolnego w Kościerzycach, pierwszy etap 250.000,00 zł z udziałem środków Marszałka Województwa Opolskiego.

Remonty dróg gminnych w 20 sołectwach gminy Lubsza, wartość zadania około 730.000,00 zł, długość 2798 mb.

Zapewnienie dostępności w budynku Urzędu Gminy w Lubszy dla osób ze szczególnymi potrzebami, około 105.000,00 zł.

Zakup agregatu hydraulicznego wraz z osprzętem, 105.000,00 zł.

Budowa Remizy OSP w Szydłowicach, stan surowy – 650.000,00 zł.

W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, około 50.000,00 zł na budowę placów zabaw, wiat biesiadnych, altan ogrodowych w 7 wsiach gminy Lubsza.

Inwestycje gminy i ważniejsze roboty budowlane rok 2021

Przebudowa mieszkań na mieszkania socjalne w Mąkoszycach przy ul. Kolejowej, wartość około 750.00,00 zł, dofinansowanie w ramach środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Śmiechowicach, wartość inwestycji 3.000.000,00 zł. Dofinansowanie z PROW 2014-2020.

Budowa szatni sportowej w Dobrzyniu, wartość inwestycji 135.000,00 zł.

Remonty dróg gminnych w 20 sołectwach gminy Lubsza, wartość zadania około 460.000,00 zł, długość 2334mb.

Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi transportu rolnego w Kościerzycach.

W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, około 50.000,00 zł na budowę placów zabaw, wiat biesiadnych, altan ogrodowych w 7 wsiach gminy Lubsza.

Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Błotach, 50% Gmina Lubsza, wartość zadania 90.000,00 zł.

Zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP w Czepielowicach, wartość około 850.000,00 zł, wkład własny Gminy Lubsza 300.000,00 zł.

Inwestycje gminy i ważniejsze roboty budowlane rok 2020

Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Błotach, 50% Gmina Lubsza, wartość zadania 90.000,00 zł.

Budowa drogi transportu rolnego Nowy Świat – Tarnowiec drugi etap, końcowy, wartość około 240.000,00 zł z udziałem środków Marszałka Województwa Opolskiego.

Zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP w Michałowicach, wartość około 850.000,00 zł, wkład własny Gminy Lubsza 250.000,00 zł.

Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach, wartość około 370.000,00 zł.

Zakup działek w Mąkoszycach: park i działka budowlana pod świetlicę wiejską, wielkość 4ha, za kwotę 104.000,00 zł.

Rozbudowa budynku szkoły w Mąkoszycach, dobudowanie dwóch klas na piętrze zaplecza socjalnego hali sportowej wraz z toaletami i korytarzem i klatką schodową, wartość inwestycji 1.100.000,00 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 600.000,00 zł.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kolniach, budowa toalet i aneksu kuchennego, środki własne Gminy Lubsza około 170.000,00 zł.

W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, około 50.000,00 zł na budowę placów zabaw, wiat biesiadnych, altan ogrodowych w 7 wsiach gminy Lubsza.

Remonty dróg gminnych w 20 sołectwach gminy Lubsza, wartość zadania około 430.000,00 zł, długość 2645 mb.

Inwestycje gminy i ważniejsze roboty budowlane rok 2019

Zakup samochodu dla OSP w Lubszy, wartość około 850.000,00 zł, dofinansowanie Gminy Lubsza około 420.000,00 zł.

Budowa drogi transportu rolnego Nowy Świat – Tarnowiec pierwszy etap, wartość około 280.000,00 zł z udziałem środków Marszałka Województwa Opolskiego.

Remonty dróg gminnych w 20 sołectwach gminy Lubsza, wartość zadania około 590.000,00 zł, długość 4026 mb.

Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Błotach, 50% Gmina Lubsza, wartość zadania 90.000,00 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Dziecięcego w Lubszy, wartość około 180.000,00 zł.

Inwestycje gminy i ważniejsze roboty budowlane rok 2018

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rogalice, wartość około 4.000.000,00 zł, przy udziale środków z PROW 2014-2020.

Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Błotach, 50% Gmina Lubsza, wartość zadania 140.000,00 zł.

Remonty dróg gminnych w 20 sołectwach gminy Lubsza, wartość zadania około 730.000,00 zł, długość 3815mb.

Przebudowa budynku na lokale socjalne w Smolarniku, wartość około 720.000,00 zł, dofinansowanie w ramach środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę remizy OSP w Czepielowicach, wartość 15.000,00 zł

Rozbudowa remizy OSP w Lubszy wraz z budową parkingu, wartość 130.000,00 zł.

Budowa budynku przedszkola i Klubu Dziecięcego w Lubszy, wartość 3.600.000,00 zł

Zmiana ogrzewania w budynku przedszkola w Mąkoszycach z węglowego na gazowe, wartość około 50.000,00 zł.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Dobrzyniu i Garbowie, wartość około 50.000,00 zł

Budowa placów zabaw, wiat biesiadnych, altan ogrodowych we wsiach gminy Lubsza.

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie.

Dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieobjętych siecią kanalizacji sanitarnej.

Zadania inwestycyjne i roboty budowlane to tylko fragment działalności Wójta Gminy Lubsza i pracowników Urzędu Gminy w Lubszy, w każdym z minionych lat były pozyskiwane środki Unii Europejskiej oraz krajowe na programy tzw. „miękkie”:

Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza”- 1.006.012,50 zł, dofinansowanie 954.972,50 zł, RPO WO na lata 2014-2020; 

Stawiamy na Przedszkolaki w Gminie Lubsza- 588.560,00zł, RPO WO na lata 2014-2020;

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Lubsza – 477.896,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

Dofinansowanie do funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Lubszy Program „MALUCH+”;

Dofinansowanie do funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Dobrzyniu z programu „MALUCH+” 2022–2029”;

„Poznaj Polskę” Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki;

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - 56.700,00zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - 53 394,35 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

Laboratoria Przyszłości - Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki realizowane w szkołach w Gminie Lubsza;

Aktywna tablica – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.

 

Wójt Gminy Lubsza

            Bogusław Gąsiorowski

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg