Polecamy

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, 21.02.2024r.

 

w sprawie  wyników otwartego konkursu ofert  ogłoszonego na realizację  przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania  publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku  2024.

Informuję, że na  ogłoszony przez Wójta Gminy Lubsza otwarty konkurs ofert  z dnia 25.01.2024r.,  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w okresie od 11.03.2024r. do 15.12.2024 r., zostały  złożone trzy  oferty przez:

1) Fundację „RAVEN” z siedzibą w  Brzegu  na  realizację zadania publicznego, tytuł zadania: „Propagowanie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy, w szczególności  wśród dzieci  i  młodzieży  poprzez systematyczne ćwiczenia, treningi  i rozgrywki ligowe.” ;

2) Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Kościerzyce na  realizację zadania publicznego, tytuł zadania: „Piłka nożna –gramy do jednej bramki”;

3) Ludowy Zespół Sportowy „Zryw” Szydłowice na  realizację zadania publicznego, tytuł zadania: „Amatorska  piłka nożna  dla każdego”.

W ogłoszeniu Wójta Gminy Lubsza w otwartym konkursie ofert z dnia 25.01.2024 r., na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w okresie od 11.03.2024 r. do 15.12.2024 r.,  zostały określone środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł.

 Złożone  oferty  w/w organizacji  stanowią  odpowiedź  na ogłoszony otwarty konkurs  ofert .   Koszty realizacji zadania przez w/w organizacje przewyższają wysokość środków  przeznaczonych w  budżecie  na  realizację zadania.

Celem   umożliwienia udziału  jak najszerszej  grupy odbiorców z terenu Gminy Lubsza,   przyznaję dotację  dla: 

1) Fundacji „RAVEN” z siedzibą w  Brzegu  na  realizację   zadania publicznego, tytuł zadania: „Propagowanie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy, w szczególności wśród dzieci  i  młodzieży  poprzez  systematyczne ćwiczenia, treningi  i rozgrywki ligowe .” w  wysokości  14  000,00 zł. ;

2) Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Victoria” Kościerzyce na realizację zadania publicznego, tytuł zadania: „Piłka nożna –gramy do jednej bramki”  w wysokości 28 300,00 zł.;

3) Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Zryw” Szydłowice na  realizację zadania publicznego, tytuł zadania: „Amatorska  piłka nożna  dla każdego” w  wysokości  27 700 ,00 zł.

Wysokość przeznaczonych środków  z dotacji na realizację zadania nastąpi na  zasadzie dofinansowania kosztów realizacji zadania, w formie pisemnej umowy zawartej  pomiędzy Gminą a oferentem po dostarczeniu zaktualizowanej oferty uwzględniającej  wysokość przyznanych środków. 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Gminy w Lubszy,  na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl i bip.lubsza.ug.gov.pl

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg