Polecamy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  29 lutego 2024 r. o godz. 9.00  w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr LI/2024 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 18.01.2024 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na 2024 rok,
 2. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Bąkowicach na zadanie inwestycyjne: Remont zabytkow ej kaplicy św. Józefa w Roszkowicach,
 3. przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Mąkoszycach na zadanie inwestycyjne: Przebudowa zabytkowego kościoła w Mąkoszycach,
 4. przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Szydłowicach na zadanie inwestycyjne: Wymiana ceramicznego pokrycia dachu na zabytkowym kościele w Szydłowicach,
 5. zmiany uchwały Nr XLIX/443/2023 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze    i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania,
 6. uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej  i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2030,
 7. określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubsza oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
 8. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/437/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2024,
 9. wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza,
 10. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy  najmu, ściany budynku stanowiącego własność Gminy Lubsza na czas określony dłuższy niż 3 lata,
 11. zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Lubsza i osoby fizycznej,
 12. określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
 13. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030,
 14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza,
 15. przejęcia części dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 460 w miejscowości Kościerzyce i zaliczenia do kategorii dróg gminnych
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku i plan pracy na 2024 rok
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy w 2023 roku i plan pracy na 2024 rok.
 3. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg