Polecamy

Ogłoszenie  Wójta Gminy Lubsza z dnia 29.01.2024 r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023r. poz.571) oraz Uchwały Nr XLIX/437/2023 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, Wójt Gminy Lubsza informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy swoich kandydatów do  pracy w Komisji Konkursowej  opiniującej oferty złożone w trakcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2024.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić tylko jednego kandydata.

Na podstawie art. 15 ust. 2d i art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 571) Wójt Gminy Lubsza zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie kandydata do komisji (podpisane przez kandydata oraz przez  osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającego ) należy składać(osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy w sekretariacie, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do Komisji Konkursowej" w nieprzekraczalnym terminie do 05.02.2024 r. (decyduje  data wpływu do Urzędu Gminy w Lubszy). Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu składu komisji.

Osoby reprezentujące w/w organizacje wybierane będą spośród zgłoszeń złożonych przez te organizacje w sposób i terminie ogłoszonym przez Wójta, w którym określone będą funkcje poszczególnych członków, jak również regulamin pracy Komisji Konkursowej.

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji.

O wyborze kandydata decyduje Wójt Gminy biorąc pod uwagę kompetencje zgłoszonego kandydata.

Wybór nie wymaga uzasadnienia. Praca w komisji  jest społeczna, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podroży.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie.

Skład Komisji Konkursowej i regulamin jej pracy opublikowany będzie:

1) w  Biuletynie Informacji Publicznej (bip.lubsza.ug.gov.pl),

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubsza (www.lubsza.ug.gov.pl),

3) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Lubszy.

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

Do pobrania: 

PDFzgloszenie-kandydata.pdf (241,36KB) DOCzgloszenie-kandydata.doc (44,00KB)

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg