Polecamy

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubsza

Podsumowanie sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)
do „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Do pobrania: PDFpodsumowanie OOŚ.pdf (494,69KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg