Polecamy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się  w dniu 18 stycznia 2024 r. o godz. 12.00  w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr L/2023 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 14.12.2023 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na 2024 rok,
 2. zmiany uchwały Nr XLV/401/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie  poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 3. zmiany uchwały Nr L/449/2023 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 4. zasad przekazania środków dofinansowania w formie udzielenia dotacji celowej przez Gminę Lubsza z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
 1. Podsumowanie działalności Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy za rok 2024 r.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg