Polecamy

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 03.01.2024r.

OŚ.6220.8.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), Wójt Gminy Lubsza

zawiadamia Strony

o wydaniu w dniu 03.01.2024 r. decyzji umarzającej postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 172/1 w obrębie Lubsza w gminie Lubsza.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z ww. decyzją oraz aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym).

                                                                                                                                                   Wójt Gminy Lubsza

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg