Polecamy

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 12.12.2023r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Lubsza

zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r., poz. 1094 ze zm.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (załączniki do obwieszczenia).

Z projektem dokumentu można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r., poz. 1094 ze zm.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl. Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 02.01.2024r. (21 dni).

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubsza.

 

Wójt Gminy Lubsza

Do pobrania: 

PDFGminny Program Rewitalizacji Gminy Lubsza.pdf (4,69MB)

PDFPrognoza OOŚ Lubsza.pdf (6,37MB)

Formularz interaktywny:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_lubsza_oos

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg