Polecamy

Ogłoszenie o Sesji

 

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 14.12.2023 r. o godz. 12.00  w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLIX/2023 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 23.11.2023 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2023,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 4. uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok:

-  przedstawienie projektu uchwały przez Wójta Gminy,

-  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

-  odczytanie projektu uchwały budżetowej,

-  przedstawienie stanowisk komisji stałych,

-  odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej,

-  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

-  głosowanie nad projektem uchwały,

 1. określenia zasad dotacji z budżetu Gminy Lubsza na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 2. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
 3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 – 2025,
 4. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubsza na 2024 rok,
 5. uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lubsza na 2024 rok,
 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg