Polecamy

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza:  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

Położenie nieruchomości:  Kościerzyce

Opis nieruchomości:

- działka nr 108/14 o pow. 0,0782 ha, rodzaj użytku Lz.

Działka zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00014972/7  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka  jest niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedlowej wsi, w oddaleniu od centrum handlowego i szkoły. Wjazd na działkę jest średni o szerokości ok. 3 m z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Brak wjazdu z drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej, relacji Kościerzyce – Czepielowice. Działkę od tej drogi oddziela rów. Uzbrojenie : energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja w drodze dojazdowej. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa  woD80, której konfiguracja może utrudniać zabudowę. Media dostępne są na zasadach ustalonych w warunkach technicznych, każdorazowo ustalanych przez dysponentów poszczególnych sieci. Kształt działki nieregularny zbliżony do prostokąta.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działka nr 108/14 położona jest   na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 5.26 MJ.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

Tryb zbycia – pierwszy ustny przetarg nieograniczony.

Cena wywoławcza:

- działka nr  108/14 o pow. 0,0782 ha  -     50  000,-zł. -  plus należny podatek VAT

Miejsce i termin przetargu – Przetarg na sprzedaż działki odbędzie się w dniu 

11.01.2024 r. o godz.10,00 w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby

prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr     95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu, w takim terminie aby w dniu 08.01.2024r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer i położenie działki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że

 zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem  technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą zastrzeżeń.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność

gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności

majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Działka sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów.  Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione  przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia, usunięcia drzewostanu,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona usunięcia, zmiany położenia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.                 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny po dokonaniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu podwyższonej o należny podatek VAT  przed zawarciem  umowy w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 21.11.2023.r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.ug.gov.pl  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 21.11.2023r. , w Panoramie  oraz przesyła się do sołectwa Kościerzyce .

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

Wójt Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 21.11.2023 r.                                                                          

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg