Polecamy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

 
O G Ł O S Z E N I E
 
         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że w dniu  15.03.2012r. 
o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy z odbędzie się Sesja Rady Gminy Lubsza z następującym porządkiem:
 
1.     Otwarcie obrad.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Zatwierdzenie protokołu z Sesji z dnia 23.02.2012r.
4.      Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
5.     Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
6.     Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
7.     Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
   1) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza,
   2) zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 26.01.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012,
    3) określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubsza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
   4) rozpatrzenia skargi,
 5) zatwierdzenia projektu pod nazwą: „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach  podstawowych w Gminie Lubsza – II edycja”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
8.  Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubszy z/s w Śmiechowicach w roku 2011 i plan pracy na 2012 rok.
9.     Informacja o działalności Gminnej Spółki Wodnej w roku 2011 i plan pracy na 2012 rok
10. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania Radnych.
11. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
12. Zakończenie obrad.
 
 
                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                          Rady Gminy Lubsza
                                                                                                            mgr Janina Wcisło

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg