Polecamy

Ogłoszenie o Sesji

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 21 września  2023 r. o godz. 14.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLVI/2023 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 20.07.2023 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na 2023 rok,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na  wykonanie zadania Powiatu Brzeskiego obejmującego „Budowę chodnika w m. Błota DP 1169 O” - etap VII
 5. udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu,
 6. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej  umowy  dzierżawy,  nieruchomości przeznaczonej do wykorzystania na cele nierolnicze, stanowiącej własność Gminy Lubsza na czas określony dłuższy niż 3 lata,
 7. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/409/2023 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lipca 2023r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  na terenie Gminy Lubsza, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubsza , oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 8. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lubsza
 9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza (we wsi Nowe Kolnie)
 10. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Lubsza
 11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Tarnowiec
 12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, obręb Mąkoszyce
 13. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza (w obrębie wsi Błota, Lubsza, Mąkoszyce),
 14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza
 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg