Polecamy

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lubsza

z dnia 07.09.2023r.

o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2; art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/394/2023 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030.

Wójt Gminy Lubsza ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji wymienieni w Art. 2 Ustawy o rewitalizacji, m.in.:

  • mieszkańcy,
  • właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na terenie miasta, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, - organy administracji publicznej oraz inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 15.09.2023r. do 09.10.2023 roku w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl, który należy przesłać na adres lubsza@lubsza.ug.gov.pl lub złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Gminy w Lubszy; formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji online pod linkiem

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubsza_kr_formularz

2) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl link do ankiety:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubsza_kr_ankieta

3) otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikiem. Spotkanie zaplanowano na dzień 05.10.2023 r., na godzinę 14.00 -  Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/89611985527?pwd=dkI2TlVnZDhpV2xyalRkN0VRY0prZz09

Uwagi do projektu można składać w okresie od 15.09.2023r. do 09.10.2023 roku w formie:

a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza konsultacyjnego do Urzędu Gminy w Lubszy

b) elektronicznej poprzez:

c) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, które odbędzie się w dniu 05.10.2023 r., o godzinie 14.00.

W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Lubszy.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, która zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych gminy.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Lubsza

Do pobrania: PDFProjekt Uchwały z Załącznikiem - Regulaminem Komitetu Rewitalizacji 1.pdf (242,57KB)

PDFFormularz konsultacji.pdf (416,25KB) DOCXFormularz konsultacji.docx (30,44KB)

                                                                                                                            

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg