Polecamy

Ogłoszenie

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 20 lipca  2023 r. o godz. 13.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLV/2023 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 22.06.2023 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na 2023 rok,
 2. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych;
 3. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubsza;
 4. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Brzegu na kadencję od 2024 r. do 2027 r.;
 5. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie na ławnika,
 6. zmieniająca uchwałę Nr XII/94/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  na terenie Gminy Lubsza, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubsza , oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości , położonej  w obrębie Nowy Świat,  na własność Gminy Lubsza.
 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg