Polecamy

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubsza uchwał:

  1. nr XX/183/2020 z dnia 29 października 2020r.
  2. nr XXV/245/2021 z dnia 9 września 2021r.
  3. nr XXXIX/347/2020 z dnia 08 grudnia 2022r.
  4. nr XLIV/390/2023 z dnia 24 maja 2023r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, w zakresie określonym na załącznikach graficznych do ww. uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, w terminie do dnia 28 lipca 2023r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Lubsza z siedzibą przy ul. Brzeskiej 16, 49-300 Lubsza,  tel. 604 907 222, adres e-mail: wojciech@huczynski.pl
  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur dotyczących w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.).
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: wojciech@huczynski.pl
  • Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl oraz w siedzibie Administratora.

W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977).

Wójt Gminy Lubsza

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg