Polecamy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBSZA

Lubsza, dnia 27.06.2023r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBSZA

W związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Wójt Gminy Lubsza informuje o podjęciu Uchwały nr XLV/394/2023 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030.

Gminny Program Rewitalizacji zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr XLIV/387/2023 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2023 r.

Gminny Program Rewitalizacji ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Dokument ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji składa się z dwóch podobszarów – Mąkoszyce oraz Kościerzyce gdzie prowadzone będą działania wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji. Obszar rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego na terenie Gminy Lubsza, został on wyodrębniony z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie sporządzonej diagnozy. Diagnoza obejmowała analizę negatywnych zjawisk ze sfery społecznej, w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, a  także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

 

Wójt Gminy Lubsza

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg