Polecamy

Ogłoszenie o sesji

 

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 22 czerwca  2023 r. o godz. 11.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLIV/2023 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 24.05.2023 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na 2023 rok,
 2. wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy,
 3. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030,
 4. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na  ławnika do Sądu Rejonowego w Brzegu na kadencję 2024-2027 
 5. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej  umów  dzierżawy,  nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania na cele nierolnicze, stanowiących własność Gminy Lubsza na czas określony dłuższy niż 3 lata,
 6. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy,  nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania na cele rolnicze, na ogrody przydomowe, stanowiących własność gminy.
 7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, położonej  w obrębie Mąkoszyce,  na własność Gminy Lubsza
 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg